Abstract

¿Hubo modernización de las fuerzas armadas españolas entre 1891 y 1935? Un análisis desde el punto de vista del gasto

Resumen: Aquest article pretén esbrinar si les forces armades espanyoles es modernitzaren entre 1891 i 1935. A aquest efecte s’analitza la despesa dels ministeris militars (Guerra i Marina) desagregada entre despesa en material i despesa en personal. Es considera que un augment del pes relatiu de la despesa en material és un indici de modernització. Segons això, durant el període estudiat les forces armades es modernitzaren, encara que l’Armada ho va fer amb més intensitat que l’Exèrcit. Aquest avenç va coincidir amb la reducció de la plantilla d’oficials, i va ser propiciat pels plans de reconstrucció de l’Armada i la inversió en nou armament per a l’Exèrcit, impulsada per la guerra del Marroc.