Ed Balleisen (at podium) presents the Lifetime Achievement Award to Richard Sylla

Ed Balleisen (at podium) presents the Lifetime Achievement Award to Richard Sylla